Listy dzieci przyjętych do przedszkola. A co z ochroną danych?


Żłobki i przedszkola mają obowiązek podać listy dzieci (zarówno przyjętych, jak i nieprzyjętych) do publicznej wiadomości. Jak pogodzić ten obowiązek z ochroną danych osobowych dzieci? Komentarz Konrada Gałaja-Emiliańczyka, eksperta ODO 24.

Jak mówi Konrad Gałaj-Emiliańczyk, ekspert ds. ochrony danych w ODO 24, problemem są nieprecyzyjnie określone przepisy.

W treści Rozporządzenia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, znajdujemy następujące informacje:

§ 10. 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
[…]
3) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

z kolei w treści załącznika do tego Rozporządzenia możemy przeczytać:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Nikt jednak nie wskazuje, w jaki sposób powinno się odbyć podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów. Oceniam, że dane kandydatów powinny być poddane pseudonimizacji. Procesowi ten może polegać np. na przypisaniu każdemu kandydatowi ciągu cyfr, który otrzyma również rodzic kandydata do żłobka przedszkola przy składaniu wniosku.

W ten sposób zapewniony zostanie kolejny warunek określony w treści Rozporządzenia, tj.

§ 10. 5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Przeczytaj o problemach ochrony danych osobowych dzieci w żłobkach i przedszkolach w Rodzicwie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.