Adam Chmura Zastępcą Rzecznika Praw Dziecka

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak z dniem 1 lutego 2024 roku powołała Adama Chmurę na stanowisko Zastępcy RPD. Adam Chmura jest prawnikiem z dużym doświadczeniem w obszarze praw dziecka i prawa migracyjnego. Jako zastępca RPD będzie zajmować się m.in.: sprawami międzynarodowymi i konstytucyjnymi, sytuacją małoletnich cudzoziemców w Polsce i dzieci polskich za granicą, kwestiami równego traktowania małoletnich oraz sprawami społecznymi i zdrowotnymi.

Adam Chmura w 2013 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Już na studiach prawniczych, od 2011 roku, aktywnie angażował się w działalność organizacji pozarządowych, promując prawa człowieka, prawa dziecka oraz zasadę równego traktowania.

W latach 2011–2016 był związany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), w którym m.in. udzielał nieodpłatnych porad prawnych cudzoziemcom, prowadził ich sprawy jako pełnomocnik i wielokrotnie – jako kurator procesowy – reprezentował w postępowaniach małoletnich bez opieki. Jednocześnie odpowiadał za współpracę organizacji ze Strażą Graniczną, angażując się w działania na rzecz ograniczenia umieszczania dzieci w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i poprawy warunków pobytu małoletnich w tych placówkach. W 2014 r. brał udział w monitoringu strzeżonych ośrodków prowadzonym, na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przez SIP i Helsińską Fundację Praw Człowieka (HFPC). Współautor raportu pokontrolnego z tego monitoringu.

Aktywny uczestnik wszystkich etapów prac nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach, przedstawiciel SIP i HFPC podczas posiedzeń odpowiednich podkomisji i komisji Sejmu i Senatu RP.

W latach 2016–2021 wspierał Rzecznika Praw Dziecka, przygotowując projekty wystąpień generalnych i propozycji legislacyjnych, przedstawianych następnie Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, sądom apelacyjnym oraz innym organom i instytucjom. Jednocześnie przygotowywał liczne, skuteczne interwencje procesowe RPD i reprezentował Rzecznika w wielu strategicznych postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Współpracował badawczo i szkoleniowo z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Ocalenie, Stowarzyszeniem Nomada, poznańskim Migrant Info Point i Instytutem Spraw Publicznych.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w jej ramach – Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka.

Decyzję o powierzeniu mi obowiązków Zastępcy RPD traktuję jako wielki zaszczyt i wyzwanie. Odczytuję ją jednocześnie jako wyraźny znak, silne zaakcentowanie, jak ważne dla nowej Rzeczniczki Praw Dziecka i tego, jak postrzega ona swoją misję, są i będą kwestia równego traktowania, prawo dzieci do godnych warunków socjalnych, ochrona praw dzieci-cudzoziemców, zwłaszcza w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz wojny w Ukrainie i obecności w Polsce tysięcy małoletnich, którzy zmuszeni byli opuścić ten kraj. Są to zagadnienia bardzo mi bliskie, w których, mam nadzieję, będę mógł służyć Pani Rzeczniczce realnym wsparciem – powiedział Adam Chmura, Zastępca RPD.

Jako Zastępca RPD chciałbym także, we współpracy i dialogu z dziećmi i młodzieżą, organizacjami pozarządowymi i oczywiście rządzącymi, aktywnie pracować nad takimi zmianami w prawie i praktyce jego stosowania, które pomogą lepiej, pełniej chronić prawa dzieci, m.in. przez doprowadzenie do rzeczywistej realizacji konstytucyjnego prawa wszystkich małoletnich do bycia prawdziwie i bezpiecznie wysłuchanym w każdym postępowaniu, które dotyczy praw lub sytuacji dziecka – dodał Adam Chmura, Zastępca RPD.

Adam Chmura zaczął oficjalnie pełnić swoje obowiązki od 1 lutego 2024 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz